Anfora Creative

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama, şirketin stratejisini belirlemesi ve kaynaklarını bu stratejiye göre ayarlaması anlamına gelir. Çoğu zaman, birçok girişimci veya işletme yöneticisi acil işler ile o kadar meşgul ki genel stratejiyle uyumu kaçırabilirler.

Bu nedenle yazılı bir strateji şirketin iç kontrolü için çok önemlidir. Stratejik plan, karar verme için bir çerçeve sağlar. Standardı belirleyin. İzleme performansı önemlidir. Stratejiyi başkalarına açıklamak gerekiyor. Stratejik planlar, iş planlarından farklıdır. Stratejik plan kısa ve nettir ve iş planı için bir temel sağlar.

Günümüzde yaşanan virüs salgınından dolayı sektörel olarak zor bir süreç içerisindeyiz. Bu olaylardan dolayı çoğu firma süreci kolaylıkla atlatabilmek için kendisine yeni bir yol haritası çizmeye odaklanmış durumda. Önümüzdeki dönemlerde ne olabileceğini, şu an ne durumda olduklarını görebilmenin en iyi yolu stratejik plan yapmaktır.

Peki nedir bu stratejik plan?

Genel bir tanım yapacak olursak da stratejik planlama; kurumun geleceğine ve yapısal değişikliklerine yönelik, misyonunu ve bütün hedeflerini belirleyip, bulunduğu çevrede ve faaliyet ortamındaki durumunu dikkate alarak, kurum için uygulanabilir olan alternatifler arasından birini seçerek uygulamaya koymak üzere yapılan plandır.

Stratejik Planlamanın 7 Süreci

Etkili bir stratejik planlama için aşağıdaki süreçleri belirlemeniz gerekmektedir.

1. Durum Analizi – Durum analizi, stratejik plânlamanın ilk adımı olarak, örgütün “neredeyiz” sorusuna cevap bulması için yapılır. Durum analizi, dışsal tehditler ve içsel zayıflıklar üzerinde çalışarak, dışsal fırsatlar ve içsel güçler arasında stratejik bir uyum bulmaya yönelen en üst yönetim girişimini gerektirir.

2. Misyon ve İlkeler – Misyon, işletmelerde stratejistlere ve çalışanlara yol gösteren bir rehberdir. Stratejik yönetimin başlangıç evresinde strateji, misyonun tanımlandığı sınırlar dâhilinde ele alınmalıdır.

3. Vizyon – Vizyon, kuruluşun ne olmak istiyoruz sorusuna verilen cevaptır. Gelecekte olmayı arzuladıkları durumun ifadesidir.

4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler – Stratejik amaçlar, vizyon ve misyonun sağlam ve ölçülebilir hedefler şeklinde ifade edilmesini sağlar. Stratejik planın ayrıntılarına ilişkin çerçeveyi stratejik amaçlar oluşturur.

5. Faaliyet ve Projeler – Faaliyetler ve projeler, stratejik plan sürecinin “hedefe (oraya) nasıl ulaşacağız?” kısmını oluşturur. Faaliyetler ve projeler: stratejik planı uygulamak için kullanılan stratejilerin ve adımların detaylı bir tanımıdır.

6. İzleme – İzleme, verilen görevlerin amaçlandığı gibi yürütülüp yürütülemediğinin; arzulanan sonuçlara hem niceliksel hem de niteliksel olarak ulaşılıp ulaşılmadığının takibi için yönetim tarafından yenilenen işlem ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi sürecidir.

7. Değerlendirme ve Performans Ölçümü – Genel anlamda uygulama sonuçları ile önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin karşılaştırmalı analizidir.

Stratejik Planlamada Kullanılan 10 Analiz Yöntemi

1. SWOT Analizi

2. PEST Analizi

3. BCG Analizi

4. Senaryo Analizi

5. Sorun Analizi

6. Risk Analizi ve Yönetimi

7. İş ve Süreç Analizleri

8. Eğitim İhtiyacı Analizi

9. Gelecek Analizi

10. Piyasa Analizi